【中吕】粉蝶儿_朱诉冤性鲁原文,翻译,赏析_拼音版_作者姚守中 

【中吕】粉蝶儿_朱诉冤性鲁

作者:姚守中 朝代:元代
【中吕】粉蝶儿_朱诉冤性鲁原文
朱诉冤

性鲁心愚,住烟村饱谙农务。丑则丑堪画图,杏花村,桃林野,春风几度。疏林外红日西哺,载吹笛牧童归去。

【醉春风】绿野喜春耕,一犁江上雨。力田扶耙受驱驰,因为主甘分受苦,苦、苦。经了些横雨斜风,酷寒盛暑,暮烟晓雾。

【红绣鞋】牧放在芳草岸白蘋古渡,嬉游于绿杨堤红蓼平湖,画工描我在远山图。助田单英勇阵,驾老子蓦山居,古今人吟未足。

【石榴花】朝耕暮垦费工夫,辛苦为谁乎?一朝染患倒在官衢,见一个宰辅,借问农夫,气喘因何故?听说罢感叹长吁,那官人劝课还朝去,题着咱名字奏鸾舆。

【斗鹌鹑】他道我润国于民,受千辛万苦。每日向堰口拖船,渡头拽车。一勇性天生胆气粗,从来不怕虎。为伍的是伴哥、王留,受用的是村歌社鼓。

【上小楼】感谢中书部,符行移诸处。所在官司,禁治严明,遍下乡都。里正行,社长行,叮咛省谕:宰耕牛的捕获申路。

【幺】食我者肌肤未肥,卖我者家私不富。若是老病残疾,卒中身亡,不堪耕锄。告本官,送本都,从公发付,闪得我丑尸不着坟墓。

【满庭芳】衔冤负屈,春工办足,却待闲居。圈门前见两个人来觑,多应是将我窥图。一个曾受戒南庄上的忻都,一个是累经断北氵畺王屠。好教我心惊虑,若是将咱卖与,一命在须臾。

【十二月】心中畏惧,意下踌躇。莫不待将我衅钟?不忍其觳觫。那思想耕牛为主,他则是嗜利而图,被这厮添一买我离桑枢,不睹是牵咱过前途。一声频叹气长吁,两眼恓惶泪如珠。凶徒!凶徒!贪财性狠毒,绑我在将军柱。

【耍孩儿】只见他手持刀器将咱觑,唬得我战扑速魂归地府。登时间满地血模糊,碎分张骨肉皮肤。尖刀儿割下薄刀儿切,官秤称来私秤上估。应捕人在傍边觑,张弹压先抬了膊项,李弓兵强要了胸脯。

【二】却不道闻其声不忍食其肉,刬地加料物宽锅中烂煮。煮得美甘甘香喷喷软如酥,把从前的主雇招呼。他则道三分为本十分利,那里问一失人身万劫无。有一等贪餔啜的乔人物,就本店随机儿索唤,买归家取意儿庖厨。

【三】或是包馒头待上宾,或是裹馄钝请伴侣。向磁罐中软火儿葱椒火乌,胜如黄犬能医冷,赛过胡羊善补虚。添几盏椒花露,你装的肚皮饱旺,我的性命何辜。

【四】我本是时苗留下犊,田单用过牯。勤耕苦战功无补,他比那图财害命情尤重,我比那展草垂缰义有余。我是一个直钱底物:有我时田园开辞,无我时仓廪空虚。

【五】泥牛能报春,石牛能致雨。耕牛运土遭诛戮,从今后草坡边野鹿无朋友,麦垅上山羊失了伴侣。那的是我伤情处,再不见柳梢残月,再不见古木昏乌。

【六】筋儿铺了弓,皮儿鞔做鼓。骨头儿卖与钗环铺,黑角儿做就乌犀带,花蹄儿开成玳瑁梳。无一件抛残物,好材儿卖与了靴匠,碎皮儿回与田夫。

【尾】我元阳寿未终,死得真个屈苦。告你阎罗王正直无私曲,诉不尽平生受过苦。

【中吕】粉蝶儿_朱诉冤性鲁拼音解读
zhū sù yuān

xìng lǔ xīn yú ,zhù yān cūn bǎo ān nóng wù 。chǒu zé chǒu kān huà tú ,xìng huā cūn ,táo lín yě ,chūn fēng jǐ dù 。shū lín wài hóng rì xī bǔ ,zǎi chuī dí mù tóng guī qù 。

【zuì chūn fēng 】lǜ yě xǐ chūn gēng ,yī lí jiāng shàng yǔ 。lì tián fú pá shòu qū chí ,yīn wéi zhǔ gān fèn shòu kǔ ,kǔ 、kǔ 。jīng le xiē héng yǔ xié fēng ,kù hán shèng shǔ ,mù yān xiǎo wù 。

【hóng xiù xié 】mù fàng zài fāng cǎo àn bái pín gǔ dù ,xī yóu yú lǜ yáng dī hóng liǎo píng hú ,huà gōng miáo wǒ zài yuǎn shān tú 。zhù tián dān yīng yǒng zhèn ,jià lǎo zǐ mò shān jū ,gǔ jīn rén yín wèi zú 。

【shí liú huā 】cháo gēng mù kěn fèi gōng fū ,xīn kǔ wéi shuí hū ?yī cháo rǎn huàn dǎo zài guān qú ,jiàn yī gè zǎi fǔ ,jiè wèn nóng fū ,qì chuǎn yīn hé gù ?tīng shuō bà gǎn tàn zhǎng yù ,nà guān rén quàn kè hái cháo qù ,tí zhe zán míng zì zòu luán yú 。

【dòu ān chún 】tā dào wǒ rùn guó yú mín ,shòu qiān xīn wàn kǔ 。měi rì xiàng yàn kǒu tuō chuán ,dù tóu zhuài chē 。yī yǒng xìng tiān shēng dǎn qì cū ,cóng lái bú pà hǔ 。wéi wǔ de shì bàn gē 、wáng liú ,shòu yòng de shì cūn gē shè gǔ 。

【shàng xiǎo lóu 】gǎn xiè zhōng shū bù ,fú háng yí zhū chù 。suǒ zài guān sī ,jìn zhì yán míng ,biàn xià xiāng dōu 。lǐ zhèng háng ,shè zhǎng háng ,dīng níng shěng yù :zǎi gēng niú de bǔ huò shēn lù 。

【yāo 】shí wǒ zhě jī fū wèi féi ,mài wǒ zhě jiā sī bú fù 。ruò shì lǎo bìng cán jí ,zú zhōng shēn wáng ,bú kān gēng chú 。gào běn guān ,sòng běn dōu ,cóng gōng fā fù ,shǎn dé wǒ chǒu shī bú zhe fén mù 。

【mǎn tíng fāng 】xián yuān fù qū ,chūn gōng bàn zú ,què dài xián jū 。quān mén qián jiàn liǎng gè rén lái qù ,duō yīng shì jiāng wǒ kuī tú 。yī gè céng shòu jiè nán zhuāng shàng de xīn dōu ,yī gè shì lèi jīng duàn běi sān jiāng wáng tú 。hǎo jiāo wǒ xīn jīng lǜ ,ruò shì jiāng zán mài yǔ ,yī mìng zài xū yú 。

【shí èr yuè 】xīn zhōng wèi jù ,yì xià chóu chú 。mò bú dài jiāng wǒ xìn zhōng ?bú rěn qí hú sù 。nà sī xiǎng gēng niú wéi zhǔ ,tā zé shì shì lì ér tú ,bèi zhè sī tiān yī mǎi wǒ lí sāng shū ,bú dǔ shì qiān zán guò qián tú 。yī shēng pín tàn qì zhǎng yù ,liǎng yǎn qī huáng lèi rú zhū 。xiōng tú !xiōng tú !tān cái xìng hěn dú ,bǎng wǒ zài jiāng jun1 zhù 。

【shuǎ hái ér 】zhī jiàn tā shǒu chí dāo qì jiāng zán qù ,hǔ dé wǒ zhàn pū sù hún guī dì fǔ 。dēng shí jiān mǎn dì xuè mó hú ,suì fèn zhāng gǔ ròu pí fū 。jiān dāo ér gē xià báo dāo ér qiē ,guān chèng chēng lái sī chèng shàng gū 。yīng bǔ rén zài bàng biān qù ,zhāng dàn yā xiān tái le bó xiàng ,lǐ gōng bīng qiáng yào le xiōng pú 。

【èr 】què bú dào wén qí shēng bú rěn shí qí ròu ,chǎn dì jiā liào wù kuān guō zhōng làn zhǔ 。zhǔ dé měi gān gān xiāng pēn pēn ruǎn rú sū ,bǎ cóng qián de zhǔ gù zhāo hū 。tā zé dào sān fèn wéi běn shí fèn lì ,nà lǐ wèn yī shī rén shēn wàn jié wú 。yǒu yī děng tān bū chuò de qiáo rén wù ,jiù běn diàn suí jī ér suǒ huàn ,mǎi guī jiā qǔ yì ér páo chú 。

【sān 】huò shì bāo mán tóu dài shàng bīn ,huò shì guǒ hún dùn qǐng bàn lǚ 。xiàng cí guàn zhōng ruǎn huǒ ér cōng jiāo huǒ wū ,shèng rú huáng quǎn néng yī lěng ,sài guò hú yáng shàn bǔ xū 。tiān jǐ zhǎn jiāo huā lù ,nǐ zhuāng de dù pí bǎo wàng ,wǒ de xìng mìng hé gū 。

【sì 】wǒ běn shì shí miáo liú xià dú ,tián dān yòng guò gǔ 。qín gēng kǔ zhàn gōng wú bǔ ,tā bǐ nà tú cái hài mìng qíng yóu zhòng ,wǒ bǐ nà zhǎn cǎo chuí jiāng yì yǒu yú 。wǒ shì yī gè zhí qián dǐ wù :yǒu wǒ shí tián yuán kāi cí ,wú wǒ shí cāng lǐn kōng xū 。

【wǔ 】ní niú néng bào chūn ,shí niú néng zhì yǔ 。gēng niú yùn tǔ zāo zhū lù ,cóng jīn hòu cǎo pō biān yě lù wú péng yǒu ,mài lǒng shàng shān yáng shī le bàn lǚ 。nà de shì wǒ shāng qíng chù ,zài bú jiàn liǔ shāo cán yuè ,zài bú jiàn gǔ mù hūn wū 。

【liù 】jīn ér pù le gōng ,pí ér mán zuò gǔ 。gǔ tóu ér mài yǔ chāi huán pù ,hēi jiǎo ér zuò jiù wū xī dài ,huā tí ér kāi chéng dài mào shū 。wú yī jiàn pāo cán wù ,hǎo cái ér mài yǔ le xuē jiàng ,suì pí ér huí yǔ tián fū 。

【wěi 】wǒ yuán yáng shòu wèi zhōng ,sǐ dé zhēn gè qū kǔ 。gào nǐ yán luó wáng zhèng zhí wú sī qǔ ,sù bú jìn píng shēng shòu guò kǔ 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【中吕】粉蝶儿_朱诉冤性鲁原文,【中吕】粉蝶儿_朱诉冤性鲁翻译,【中吕】粉蝶儿_朱诉冤性鲁赏析,【中吕】粉蝶儿_朱诉冤性鲁阅读答案,出自姚守中的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.dssch.com/shi/60306.html

诗词类别

姚守中的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语