【仙吕】ビ神急 道情原文,翻译,赏析_拼音版_作者朱庭玉 

【仙吕】ビ神急 道情

作者:朱庭玉 朝代:元代
【仙吕】ビ神急 道情原文
不求三品贵,唯厌一身多。假是功勋,图像麒麟阁,争如忙里闲,暂放眉间
锁。来今往古英与豪,到头都被他,日月消磨。
 【六幺遍】有林泉约,云山乐。纶竿坐捻,藜杖行拖。樊笼撞破,尘缨摆脱。
报却君恩归来么?如何,看他龙虎定干戈。
 【元和令】有为须有失,无福亦无祸。但高山流水少知音,短歌谁共作?对
清风明月,更看人浊醪还自酌。
 【后庭花煞】不留心名利场,且潜身安乐窝。一度兴一度废,一尺水一丈波。
住挣罗,随时达变,得磨陀处且磨陀。 贫乐
 功名不可图,贫困不能移。世态如云,转首千般易。谋心不遂心,处意难如
意。阴公造物人莫知,穷通皆命也,岂在人为!
 【六幺遍】竟贪财贿,争名气。纷纷蚁战,扰扰蜂集。鸠巢一枝,鹏程万里。
堪叹人生同物类,何异,幻躯白甚苦驱驰。
 【元和令】既能贫且乐,莫羡富与贵。高车驷马任从他,得之何足喜?桑枢
瓮牖自由咱,失之何足悲?
 【后庭花煞】虽无禄万钟,宁忧家四壁。但且箪瓢饮,徒夸列鼎食。闭柴扉,
固穷甘分,乐夫天命复奚疑。 雪景
 磨空生粉云,蔽日见彤霞。透骨侵肌,忽尔风飘飒。酸寒若箭穿,酽冷如刀
刮。裁冰剪水都半霎,乾坤一玉壶,表里无瑕。
 【六幺遍】故邀佳客,乘娇马。过向阳溪曲,映暖堤お。山茶半萼,江梅正
花。十里横桥直西下,窝,几人家篱落接平沙。最宜观赏,堪图画。破墙酒旆,
古岸渔差。筠梢密洒,松梢重压。老木枯枝寒藤挂,槎牙,似玉龙搭撒乱披麻。
 【后庭花】睹暮天昏黯黪,望长林白刺擦。马盼山城近,人嫌江路滑。怨胡
笳,赏心不尽,归来情倍加。
 【随煞】设酒筵连夜饮,会诗题分字押。扫竹叶聊酬兴,刳橙穰深蘸甲。论
奢华,围炉同话,此风流不羡党侯家。 闺思
 钩闲垂绣箔,门掩静香阶。憔悴年来,更比年时セ。伤春心未灰,感旧情无
奈。多应浪游年少客,千金将笑买,柳陌花街。
 【六幺遍】自姻缘拆,绸缪解。玉台珠网,宝鉴尘埃。谩修锦书,从分玉钗。
一海来相思难擎戴,刚,美容姿消减做瘦形骸。
 【元和令】愁眉不易展,鬼病越难瘥。灯花空结尚无凭,不须将龟卦摆。晚
来勉强出兰堂,步墙阴踏绿苔。
 【后庭花煞】愁人倦听,杜鹃声更哀。不去向他根底,偏来近奴空侧,诉离
怀。把似唤将春去,争如撺顿取那人来。
【仙吕】ビ神急 道情拼音解读
bú qiú sān pǐn guì ,wéi yàn yī shēn duō 。jiǎ shì gōng xūn ,tú xiàng qí lín gé ,zhēng rú máng lǐ xián ,zàn fàng méi jiān
suǒ 。lái jīn wǎng gǔ yīng yǔ háo ,dào tóu dōu bèi tā ,rì yuè xiāo mó 。
 【liù yāo biàn 】yǒu lín quán yuē ,yún shān lè 。lún gān zuò niǎn ,lí zhàng háng tuō 。fán lóng zhuàng pò ,chén yīng bǎi tuō 。
bào què jun1 ēn guī lái me ?rú hé ,kàn tā lóng hǔ dìng gàn gē 。
 【yuán hé lìng 】yǒu wéi xū yǒu shī ,wú fú yì wú huò 。dàn gāo shān liú shuǐ shǎo zhī yīn ,duǎn gē shuí gòng zuò ?duì
qīng fēng míng yuè ,gèng kàn rén zhuó láo hái zì zhuó 。
 【hòu tíng huā shà 】bú liú xīn míng lì chǎng ,qiě qián shēn ān lè wō 。yī dù xìng yī dù fèi ,yī chǐ shuǐ yī zhàng bō 。
zhù zhèng luó ,suí shí dá biàn ,dé mó tuó chù qiě mó tuó 。 pín lè
 gōng míng bú kě tú ,pín kùn bú néng yí 。shì tài rú yún ,zhuǎn shǒu qiān bān yì 。móu xīn bú suí xīn ,chù yì nán rú
yì 。yīn gōng zào wù rén mò zhī ,qióng tōng jiē mìng yě ,qǐ zài rén wéi !
 【liù yāo biàn 】jìng tān cái huì ,zhēng míng qì 。fēn fēn yǐ zhàn ,rǎo rǎo fēng jí 。jiū cháo yī zhī ,péng chéng wàn lǐ 。
kān tàn rén shēng tóng wù lèi ,hé yì ,huàn qū bái shèn kǔ qū chí 。
 【yuán hé lìng 】jì néng pín qiě lè ,mò xiàn fù yǔ guì 。gāo chē sì mǎ rèn cóng tā ,dé zhī hé zú xǐ ?sāng shū
wèng yǒu zì yóu zán ,shī zhī hé zú bēi ?
 【hòu tíng huā shà 】suī wú lù wàn zhōng ,níng yōu jiā sì bì 。dàn qiě dān piáo yǐn ,tú kuā liè dǐng shí 。bì chái fēi ,
gù qióng gān fèn ,lè fū tiān mìng fù xī yí 。 xuě jǐng
 mó kōng shēng fěn yún ,bì rì jiàn tóng xiá 。tòu gǔ qīn jī ,hū ěr fēng piāo sà 。suān hán ruò jiàn chuān ,yàn lěng rú dāo
guā 。cái bīng jiǎn shuǐ dōu bàn shà ,qián kūn yī yù hú ,biǎo lǐ wú xiá 。
 【liù yāo biàn 】gù yāo jiā kè ,chéng jiāo mǎ 。guò xiàng yáng xī qǔ ,yìng nuǎn dī お。shān chá bàn è ,jiāng méi zhèng
huā 。shí lǐ héng qiáo zhí xī xià ,wō ,jǐ rén jiā lí luò jiē píng shā 。zuì yí guān shǎng ,kān tú huà 。pò qiáng jiǔ pèi ,
gǔ àn yú chà 。jun1 shāo mì sǎ ,sōng shāo zhòng yā 。lǎo mù kū zhī hán téng guà ,chá yá ,sì yù lóng dā sā luàn pī má 。
 【hòu tíng huā 】dǔ mù tiān hūn àn cǎn ,wàng zhǎng lín bái cì cā 。mǎ pàn shān chéng jìn ,rén xián jiāng lù huá 。yuàn hú
jiā ,shǎng xīn bú jìn ,guī lái qíng bèi jiā 。
 【suí shà 】shè jiǔ yàn lián yè yǐn ,huì shī tí fèn zì yā 。sǎo zhú yè liáo chóu xìng ,kū chéng ráng shēn zhàn jiǎ 。lùn
shē huá ,wéi lú tóng huà ,cǐ fēng liú bú xiàn dǎng hóu jiā 。 guī sī
 gōu xián chuí xiù bó ,mén yǎn jìng xiāng jiē 。qiáo cuì nián lái ,gèng bǐ nián shí セ。shāng chūn xīn wèi huī ,gǎn jiù qíng wú
nài 。duō yīng làng yóu nián shǎo kè ,qiān jīn jiāng xiào mǎi ,liǔ mò huā jiē 。
 【liù yāo biàn 】zì yīn yuán chāi ,chóu miù jiě 。yù tái zhū wǎng ,bǎo jiàn chén āi 。màn xiū jǐn shū ,cóng fèn yù chāi 。
yī hǎi lái xiàng sī nán qíng dài ,gāng ,měi róng zī xiāo jiǎn zuò shòu xíng hái 。
 【yuán hé lìng 】chóu méi bú yì zhǎn ,guǐ bìng yuè nán chài 。dēng huā kōng jié shàng wú píng ,bú xū jiāng guī guà bǎi 。wǎn
lái miǎn qiáng chū lán táng ,bù qiáng yīn tà lǜ tái 。
 【hòu tíng huā shà 】chóu rén juàn tīng ,dù juān shēng gèng āi 。bú qù xiàng tā gēn dǐ ,piān lái jìn nú kōng cè ,sù lí
huái 。bǎ sì huàn jiāng chūn qù ,zhēng rú cuān dùn qǔ nà rén lái 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【仙吕】ビ神急 道情原文,【仙吕】ビ神急 道情翻译,【仙吕】ビ神急 道情赏析,【仙吕】ビ神急 道情阅读答案,出自朱庭玉的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.dssch.com/shi/60192.html

诗词类别

朱庭玉的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语