【仙吕】点绛唇 集赤壁赋原文,翻译,赏析_拼音版_作者孙季昌 

【仙吕】点绛唇 集赤壁赋

作者:孙季昌 朝代:元代
【仙吕】点绛唇 集赤壁赋原文
万里长江,半空烟浪,惊涛响。东去茫茫,远水天一样。
 【混江龙】壬戌秋七月既望,泛舟属客乐何方?过黄泥之坂,游赤壁之傍。
银汉无声秋气爽,水波不动晚风凉。诵明月之句,歌窈窕之章。少焉间月出东山
上,紫微贯斗,白露横江。
 【油葫芦】四顾山光接水光,天一方,山川相缪郁苍苍,浪淘尽风流千古人
凋丧。天连接崔嵬,一带山雄壮。西望见夏口,东望见武昌。我则见沿江杀气三
千丈,此非是曹孟德困周郎?
 【天下乐】隐隐云间见汉阳,荆襄,几战场,下江陵顺流金鼓响。旌旗一片
遮,舳舻千里长,则落的渔樵每做话讲。
 【那吒令】见横槊赋诗是皇家栋梁,见临江酾酒是将军虎狼,见修文偃武是
朝廷纪纲。如今安在哉,做一世英雄将,空留下水国鱼邦。
 【鹊踏枝】我则见水茫茫,树苍苍,大火西流,乌鹊南翔。浩浩乎不知所往,
飘飘乎似觉飞扬。
 【寄生草】渺苍海之一粟,哀吾生之几场。举匏樽痛饮偏惆怅,挟飞仙羽化
偏舒畅,溯流光长叹偏悒怏。当年不为小乔羞,只今惟有长江浪。
 【尾声】谩把洞箫吹,再把词章唱。苏子正襟坐掀髯鼓掌,洗盏重新更举觞。
眼纵横醉倚篷窗,怕疏狂错乱了宫商。肴核盘空夜未央,酒入在醉乡。枕藉乎舟
上,不觉的朗然红日出东方。
【仙吕】点绛唇 集赤壁赋拼音解读
wàn lǐ zhǎng jiāng ,bàn kōng yān làng ,jīng tāo xiǎng 。dōng qù máng máng ,yuǎn shuǐ tiān yī yàng 。
 【hún jiāng lóng 】rén xū qiū qī yuè jì wàng ,fàn zhōu shǔ kè lè hé fāng ?guò huáng ní zhī bǎn ,yóu chì bì zhī bàng 。
yín hàn wú shēng qiū qì shuǎng ,shuǐ bō bú dòng wǎn fēng liáng 。sòng míng yuè zhī jù ,gē yǎo tiǎo zhī zhāng 。shǎo yān jiān yuè chū dōng shān
shàng ,zǐ wēi guàn dòu ,bái lù héng jiāng 。
 【yóu hú lú 】sì gù shān guāng jiē shuǐ guāng ,tiān yī fāng ,shān chuān xiàng miù yù cāng cāng ,làng táo jìn fēng liú qiān gǔ rén
diāo sàng 。tiān lián jiē cuī wéi ,yī dài shān xióng zhuàng 。xī wàng jiàn xià kǒu ,dōng wàng jiàn wǔ chāng 。wǒ zé jiàn yán jiāng shā qì sān
qiān zhàng ,cǐ fēi shì cáo mèng dé kùn zhōu láng ?
 【tiān xià lè 】yǐn yǐn yún jiān jiàn hàn yáng ,jīng xiāng ,jǐ zhàn chǎng ,xià jiāng líng shùn liú jīn gǔ xiǎng 。jīng qí yī piàn
zhē ,zhú lú qiān lǐ zhǎng ,zé luò de yú qiáo měi zuò huà jiǎng 。
 【nà zhà lìng 】jiàn héng shuò fù shī shì huáng jiā dòng liáng ,jiàn lín jiāng shāi jiǔ shì jiāng jun1 hǔ láng ,jiàn xiū wén yǎn wǔ shì
cháo tíng jì gāng 。rú jīn ān zài zāi ,zuò yī shì yīng xióng jiāng ,kōng liú xià shuǐ guó yú bāng 。
 【què tà zhī 】wǒ zé jiàn shuǐ máng máng ,shù cāng cāng ,dà huǒ xī liú ,wū què nán xiáng 。hào hào hū bú zhī suǒ wǎng ,
piāo piāo hū sì jiào fēi yáng 。
 【jì shēng cǎo 】miǎo cāng hǎi zhī yī sù ,āi wú shēng zhī jǐ chǎng 。jǔ páo zūn tòng yǐn piān chóu chàng ,jiā fēi xiān yǔ huà
piān shū chàng ,sù liú guāng zhǎng tàn piān yì yàng 。dāng nián bú wéi xiǎo qiáo xiū ,zhī jīn wéi yǒu zhǎng jiāng làng 。
 【wěi shēng 】màn bǎ dòng xiāo chuī ,zài bǎ cí zhāng chàng 。sū zǐ zhèng jīn zuò xiān rán gǔ zhǎng ,xǐ zhǎn zhòng xīn gèng jǔ shāng 。
yǎn zòng héng zuì yǐ péng chuāng ,pà shū kuáng cuò luàn le gōng shāng 。yáo hé pán kōng yè wèi yāng ,jiǔ rù zài zuì xiāng 。zhěn jiè hū zhōu
shàng ,bú jiào de lǎng rán hóng rì chū dōng fāng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【仙吕】点绛唇 集赤壁赋原文,【仙吕】点绛唇 集赤壁赋翻译,【仙吕】点绛唇 集赤壁赋赏析,【仙吕】点绛唇 集赤壁赋阅读答案,出自孙季昌的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.dssch.com/shi/59512.html

诗词类别

孙季昌的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语