洞箫赋原文,翻译,赏析_拼音版_作者王褒 

洞箫赋

作者:王褒 朝代:两汉
洞箫赋原文

 原夫箫干之所生兮,于江南之丘墟。洞条畅而罕节兮,标敷纷以扶疏。徒观其旁山侧兮,则岖嵚岿崎,倚巇迤,诚可悲乎其不安也。弥望傥莽,联延旷荡,又足乐乎其敞闲也。托身躯于后土兮,经万载而不迁。吸至精之滋熙兮,稟苍色之润坚。感阴阳之变化兮,附性命乎皇天。翔风萧萧而径其末兮,回江流川而溉其山。扬素波而挥连珠兮,声礚礚而澍渊。

 朝露清冷而陨其侧兮,玉液浸润而承其根。孤雌寡鹤,娱优乎其下兮,春禽群嬉,翱翔乎其颠。秋蜩不食,抱朴而长吟兮,玄猿悲啸,搜索乎其间。处幽隐而奥庰兮,密漠泊以猭。惟详察其素体兮,宜清静而弗喧。幸得谥为洞箫兮,蒙圣主之渥恩。可谓惠而不费兮,因天性之自然。

 于是般匠施巧,夔妃准法。带以象牙,其会合。锼镂里洒,绛唇错杂;邻菌缭纠,罗鳞捷猎;胶致理比,挹抐擫。于是乃使夫性昧之宕冥,生不睹天地之体势,闇于白黑之貌形;愤伊郁而酷,愍眸子之丧精;寡所舒其思虑兮,专发愤乎音声。

 故吻吮值夫宫商兮,和纷离其匹溢。形旖旎以顺吹兮,瞋以纡郁。气旁迕以飞射兮,驰散涣以逫律。趣从容其勿述兮,骛合遝以诡谲。或浑沌而潺湲兮,猎若枚折;或漫衍而络绎兮,沛焉竞溢。惏栗密率,掩以绝灭,霵晔踕,跳然复出。

 若乃徐听其曲度兮,廉察其赋歌。啾咇而将吟兮,行鍖銋以和啰。风鸿洞而不绝兮,优娆娆以婆娑。翩绵连以牢落兮,漂乍弃而为他。要复遮其蹊径兮,与讴谣乎相和。

 故听其巨音,则周流汜滥,并包吐含,若慈父之畜子也。其妙声,则清静厌瘱,顺叙卑达,若孝子之事父也。科条譬类,诚应义理,澎濞慷慨,一何壮士,优柔温润,又似君子。

 故其武声,则若雷霆輘輷,佚豫以沸。其仁声,则若颽风纷披,容与而施惠。或杂遝以聚敛兮,或拔摋以奋弃。悲怆怳以恻惐兮,时恬淡以绥肆。被淋灑其靡靡兮,时横潰以阳遂。哀悁悁之可怀兮,良醰醰而有味。

 故贪饕者听之而廉隅兮,狼戾者闻之而不怼。刚毅强暴反仁恩兮,啴唌逸豫戒其失。钟期、牙、旷怅然而愕兮,杞梁之妻不能为其气。师襄、严春不敢窜其巧兮,浸淫、叔子远其类。嚚、顽、朱、均惕复惠兮,桀、跖、鬻、博儡以顿悴。吹参差而入道德兮,故永御而可贵。时奏狡弄,则彷徨翱翔,或留而不行,或行而不留。愺恅澜漫,亡耦失畴,薄索合沓,罔象相求。

 故知音者乐而悲之,不知音者怪而伟之。故闻其悲声,则莫不怆然累欷,撇涕抆泪;其奏欢娱,则莫不惮漫衍凯,阿那腲腇者已。是以蟋蟀蠖,蚑行喘息;蝼蚁蝘蜒,蝇蝇栩栩。迁延徙迤,鱼瞰鸟睨,垂喙转,瞪瞢忘食,况感阴阳之和,而化风俗之伦哉!

 乱曰:状若捷武,超腾逾曳,迅漂巧兮。又似流波,泡溲泛,趋巇道兮。哮呷喚,躋躓连绝,淈殄沌兮。搅搜捎,逍遥踊跃,若坏颓兮。优游流离,踌躇稽诣,亦足耽兮。颓唐遂往,长辞远逝,漂不还兮。赖蒙圣化,从容中道,乐不淫兮。条畅洞达,中节操兮。终诗卒曲,尚馀音兮。吟气遗响,联绵漂撇,生微风兮。连延络绎,变无穷兮。

洞箫赋拼音解读

 yuán fū xiāo gàn zhī suǒ shēng xī ,yú jiāng nán zhī qiū xū 。dòng tiáo chàng ér hǎn jiē xī ,biāo fū fēn yǐ fú shū 。tú guān qí páng shān cè xī ,zé qū qīn kuī qí ,yǐ xī yǐ ,chéng kě bēi hū qí bú ān yě 。mí wàng tǎng mǎng ,lián yán kuàng dàng ,yòu zú lè hū qí chǎng xián yě 。tuō shēn qū yú hòu tǔ xī ,jīng wàn zǎi ér bú qiān 。xī zhì jīng zhī zī xī xī ,bǐng cāng sè zhī rùn jiān 。gǎn yīn yáng zhī biàn huà xī ,fù xìng mìng hū huáng tiān 。xiáng fēng xiāo xiāo ér jìng qí mò xī ,huí jiāng liú chuān ér gài qí shān 。yáng sù bō ér huī lián zhū xī ,shēng kē kē ér shù yuān 。

 cháo lù qīng lěng ér yǔn qí cè xī ,yù yè jìn rùn ér chéng qí gēn 。gū cí guǎ hè ,yú yōu hū qí xià xī ,chūn qín qún xī ,áo xiáng hū qí diān 。qiū tiáo bú shí ,bào pǔ ér zhǎng yín xī ,xuán yuán bēi xiào ,sōu suǒ hū qí jiān 。chù yōu yǐn ér ào bǐng xī ,mì mò bó yǐ chuán 。wéi xiáng chá qí sù tǐ xī ,yí qīng jìng ér fú xuān 。xìng dé shì wéi dòng xiāo xī ,méng shèng zhǔ zhī wò ēn 。kě wèi huì ér bú fèi xī ,yīn tiān xìng zhī zì rán 。

 yú shì bān jiàng shī qiǎo ,kuí fēi zhǔn fǎ 。dài yǐ xiàng yá ,qí huì hé 。sōu lòu lǐ sǎ ,jiàng chún cuò zá ;lín jun1 liáo jiū ,luó lín jié liè ;jiāo zhì lǐ bǐ ,yì nè yè 。yú shì nǎi shǐ fū xìng mèi zhī dàng míng ,shēng bú dǔ tiān dì zhī tǐ shì ,ān yú bái hēi zhī mào xíng ;fèn yī yù ér kù ,mǐn móu zǐ zhī sàng jīng ;guǎ suǒ shū qí sī lǜ xī ,zhuān fā fèn hū yīn shēng 。

 gù wěn shǔn zhí fū gōng shāng xī ,hé fēn lí qí pǐ yì 。xíng yǐ nǐ yǐ shùn chuī xī ,tián yǐ yū yù 。qì páng wǔ yǐ fēi shè xī ,chí sàn huàn yǐ jué lǜ 。qù cóng róng qí wù shù xī ,wù hé tà yǐ guǐ jué 。huò hún dùn ér chán yuán xī ,liè ruò méi shé ;huò màn yǎn ér luò yì xī ,pèi yān jìng yì 。lán lì mì lǜ ,yǎn yǐ jué miè ,jí yè jié ,tiào rán fù chū 。

 ruò nǎi xú tīng qí qǔ dù xī ,lián chá qí fù gē 。jiū bì ér jiāng yín xī ,háng zhēn rén yǐ hé luō 。fēng hóng dòng ér bú jué xī ,yōu ráo ráo yǐ pó suō 。piān mián lián yǐ láo luò xī ,piāo zhà qì ér wéi tā 。yào fù zhē qí qī jìng xī ,yǔ ōu yáo hū xiàng hé 。

 gù tīng qí jù yīn ,zé zhōu liú sì làn ,bìng bāo tǔ hán ,ruò cí fù zhī chù zǐ yě 。qí miào shēng ,zé qīng jìng yàn yì ,shùn xù bēi dá ,ruò xiào zǐ zhī shì fù yě 。kē tiáo pì lèi ,chéng yīng yì lǐ ,péng bì kāng kǎi ,yī hé zhuàng shì ,yōu róu wēn rùn ,yòu sì jun1 zǐ 。

 gù qí wǔ shēng ,zé ruò léi tíng léng hōng ,yì yù yǐ fèi 。qí rén shēng ,zé ruò kǎi fēng fēn pī ,róng yǔ ér shī huì 。huò zá tà yǐ jù liǎn xī ,huò bá shǎi yǐ fèn qì 。bēi chuàng huǎng yǐ cè yù xī ,shí tián dàn yǐ suí sì 。bèi lín sǎ qí mí mí xī ,shí héng kuì yǐ yáng suí 。āi yuān yuān zhī kě huái xī ,liáng tán tán ér yǒu wèi 。

 gù tān tāo zhě tīng zhī ér lián yú xī ,láng lì zhě wén zhī ér bú duì 。gāng yì qiáng bào fǎn rén ēn xī ,tān yán yì yù jiè qí shī 。zhōng qī 、yá 、kuàng chàng rán ér è xī ,qǐ liáng zhī qī bú néng wéi qí qì 。shī xiāng 、yán chūn bú gǎn cuàn qí qiǎo xī ,jìn yín 、shū zǐ yuǎn qí lèi 。yín 、wán 、zhū 、jun1 tì fù huì xī ,jié 、zhí 、yù 、bó lěi yǐ dùn cuì 。chuī cān chà ér rù dào dé xī ,gù yǒng yù ér kě guì 。shí zòu jiǎo nòng ,zé páng huáng áo xiáng ,huò liú ér bú háng ,huò háng ér bú liú 。cǎo lǎo lán màn ,wáng ǒu shī chóu ,báo suǒ hé tà ,wǎng xiàng xiàng qiú 。

 gù zhī yīn zhě lè ér bēi zhī ,bú zhī yīn zhě guài ér wěi zhī 。gù wén qí bēi shēng ,zé mò bú chuàng rán lèi xī ,piě tì wěn lèi ;qí zòu huān yú ,zé mò bú dàn màn yǎn kǎi ,ā nà wěi něi zhě yǐ 。shì yǐ xī shuài huò ,qí háng chuǎn xī ;lóu yǐ yǎn yán ,yíng yíng xǔ xǔ 。qiān yán xǐ yǐ ,yú kàn niǎo nì ,chuí huì zhuǎn ,dèng méng wàng shí ,kuàng gǎn yīn yáng zhī hé ,ér huà fēng sú zhī lún zāi !

 luàn yuē :zhuàng ruò jié wǔ ,chāo téng yú yè ,xùn piāo qiǎo xī 。yòu sì liú bō ,pào sōu fàn ,qū xī dào xī 。xiāo gā huàn ,jī zhì lián jué ,gǔ tiǎn dùn xī 。jiǎo sōu shāo ,xiāo yáo yǒng yuè ,ruò huài tuí xī 。yōu yóu liú lí ,chóu chú jī yì ,yì zú dān xī 。tuí táng suí wǎng ,zhǎng cí yuǎn shì ,piāo bú hái xī 。lài méng shèng huà ,cóng róng zhōng dào ,lè bú yín xī 。tiáo chàng dòng dá ,zhōng jiē cāo xī 。zhōng shī zú qǔ ,shàng yú yīn xī 。yín qì yí xiǎng ,lián mián piāo piě ,shēng wēi fēng xī 。lián yán luò yì ,biàn wú qióng xī 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

王褒 王褒 王褒(513-576),字子渊,琅邪临沂(今山东省临沂县)人。梁元帝时官至吏部尚书、左仆射。西魏攻破江陵,梁元帝投降,王褒也降魏而到魏都长安,官至车骑大将军仪同三司。到了北周时期,王褒与庾信都曾受到重用,官至少司空,宜州刺史。王褒博涉史传,早有文名,在北朝与庾信齐名。现存作品主要是到北朝做官后的诗歌,多写羁旅之情、故国之思,和他在梁时的作品相比较,风格有所…详情

洞箫赋原文,洞箫赋翻译,洞箫赋赏析,洞箫赋阅读答案,出自王褒的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.dssch.com/shi/46773.html

诗词类别

王褒的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语